Uit onze cases

Aeres Hogeschool

Het onderwijs van Aeres Hogeschool Wageningen focust zich op het vergroten van de leer-kracht van mensen en organisaties. Van (beroeps-)onderwijs tot professionele praktijk. Geïnspireerd door de natuur. Dit staat centraal in het totale onderwijsaanbod, de professionaliseringstrajecten en in het praktijkgerichte onderzoek. Ze staan middenin het werkveld en leiden docenten, educatieve professionals, innovators en kennismanagers op voor beroepsonderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Beginsituatie

Aeres wilde de derde- en vierdejaars studenten van de lerarenopleidingen Groen en Consumptieve Techniek

graag meer inzicht geven in het innovatie-ontwikkelproces. Hiervoor stonden per groep 6 sessies van een dagdeel ingepland. Aeres heeft Innovatiebureau Kiemkr8 gevraagd de circa 100 studenten hierin mee te nemen aan de hand van de drie innovatiecanvassen en verschillende methodieken die je helpen innoveren.

De studenten, van zowel deeltijd als voltijd opleidingen, konden zich specialiseren in een beroepsgericht vak. De studenten moesten samen met de werkplek een duurzame product- of proces innovatie voor de sector(en) ontwerpen en vervolgens de opbrengsten van de innovatie delen met de sector door een vak bijeenkomst te organiseren, een pitch te houden en een paper te schrijven. De beginsituatie van de studenten was erg verschillend, qua kennis, ervaring, achtergrond en gekozen richting. 

Onze aanpak

Het programma van 6 bijeenkomsten per groep bestond uit drie instructiesessies over de drie canvassen:

  1. Innovatie-inzichtcanvas: observeren, verbinden en onderzoeken.
  2. Creatie-canvas: exploreren, genereren en overwegen.
  3. Experimenteer canvas: onderzoeken, ervaren en ontwikkelen. 

Voor het invullen van de canvassen zijn studenten ondersteund met een set methodekaarten. Denk hierbij aan brainstorm- en onderzoeksmethoden. Hiermee konden zij zelf invulling geven aan de innovatiecanvassen en de wijze waarop je een innovatieproject kunt exploreren. 

Na iedere instructiesessie gingen studenten in de praktijk aan de slag met het invullen van de canvassen. Tussen de instructiesessies was steeds een feedbackmoment gepland, waarin in kleine groepjes de bevindingen zijn gedeeld en waarbij de studenten feedback ontvingen van Kiemkr8, de docenten en van medestudenten. Kiemkr8 heeft daarnaast ondersteund tijdens de sessies door vragen te beantwoorden over de aangereikte canvassen en methodieken.

Resultaat

Door de begeleiding, het aanreiken van canvassen en methodekaarten raakten studenten meer bekend met wat innovatie is en hoe je van idee naar productrealisatie gaat. Zo kregen ze meer kennis over de stakeholders en over het belang van het betrekken van deze groepen in het ontwikkelproces. Het maken van weloverwogen keuzes vanuit het perspectief van de stakeholders en dit in het hele proces, van idee en creatie tot de uitvoering van de innovatie, vol houden.

Experimenteren binnen de projecten werd ook aangemoedigd, om de studenten te laten zien dat juist missers in zo’n ontwikkelproces leidt tot groei. De canvassen gaven overzicht in de innovatie en de ontwikkeling daarvan. Met de tools en adviezen, kregen ze de mogelijk om de geleerde kennis toe te passen in de praktijk. Zo leerden ze zelfstandig innovaties ontwikkelen.