Uit onze cases

Lokale Ontwikkelingsstrategie Drenthe t.b.v. LEADER 2023-2027

LEADER is een Europese subsidieregeling voor plattelandsontwikkeling. De LEADER gelden moeten bijdragen aan een leefbaar en toekomstbestendig platteland. Door het opstellen van een Lokale Ontwikkelingsstrategie bepaalt een regio wat de speerpunten en doelen in het gebied moeten zijn. Drenthe is hierbij opgedeeld in twee regio’s, West en Oost.

Beginsituatie

Provincie Drenthe heeft Kiemkr8 gevraagd te onderzoeken wat voor de nieuwe LEADER periode ‘23-24 de speerpunten in West Drenthe moeten zijn. In het kort gezegd, bepaal samen met de inwoners, verenigingen, ondernemers en samenwerkingsverbanden wat de ontwikkelingsstrategie voor het gebied wordt. 

Onze aanpak

Tijdens de eerste besprekingen leek het al logisch om nauwe samenwerking aan te gaan met de opstellers van de strategie van Oost Drenthe om zo ook ‘grensoverstijgende’ projecten mogelijk te maken. Naast een gebieds analyse, zijn er veel gesprekken gevoerd met mensen uit de regio.

Individuele gesprekken met mensen die bepaalde groepen vertegenwoordigen, zoals bijvoorbeeld jongeren of expertise hebben in een bepaald werkveld, zoals bijvoorbeeld Recreatieschap Drenthe, BOKD, natuur- en beheerorganisaties, Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO) en DAJK. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met gemeentelijke en provinciale beleidsmedewerkers. Half november 2022 is er een gebiedsbijeenkomst georganiseerd voor bewoners/ondernemers uit de regio. Tijdens deze bijeenkomst is een toelichting gegeven op de nieuwe doelstellingen van LEADER en is input opgehaald over wat er speelt in de regio.

Na het voorlopig vaststellen van de lokale strategische speerpunten zijn deze besproken met de betrokken beleidsmedewerkers en de mensen waar gesprekken mee zijn gevoerd. Tijdens deze sessie is feedback opgehaald. Eind januari 2023 zijn de doelen en het actieplan gedeeld met alle betrokkenen. Tijdens een webinar was er gelegenheid om vragen te stellen. Feedback op de doelen en het actieplan zijn verwerkt in deze definitieve versie. Daarnaast is er aandacht besteed aan het voorkomen van overlap met andere stimuleringsmaatregelen, zoals de Regio Deal en andere subsidies.

Naast bovenstaande is aandacht en tijd besteed aan het vereenvoudigen van het aanvraagproces. Tevens is er zorg besteed aan de leesbaarheid van de documenten voor initiatiefnemers. 

Resultaat

De nieuwe Lokale Ontwikkelingsstrategie voor Drenthe is in april 2023 goedgekeurd en de subsidieregeling heeft haar eerste openstelling in najaar 2023. De nieuwe regeling biedt inwoners, ondernemers en belangenverenigingen etc de mogelijkheid om hun plannen uit te werken en met een financiële bijdrage in de vorm van een Leader subsidie uit te voeren. Alle projecten dienen ten minste bij te dragen aan een van de doelen uit de opgestelde Lokale Ontwikkelingsstrategie: Ontwikkeling van een toekomstgerichte economie, Versterken van het plezierig samen leven en wonen, Versterken van biodiversiteit en landschapskwaliteit en verbeteren van klimaatadaptatie en duurzaamheid.