Uit onze cases

Nieuwebrug Ondernemend Leren

OBS Nieuwebrug in Ommen is een kleine school met grote ideeën. Waar ruimte is voor groei en aandacht, individueel en samen, buiten en binnen de school. De school is volop in beweging en werkt aan de innovatie Ondernemend Leren.

Beginsituatie

De school wil de ondernemerszin bij leerlingen laten groeien. Dit heeft te maken met zelfsturing en creativiteit. Het concept sluit aan op de maatschappij van vandaag en morgen. Het leren nadenken over eigen handelen, een respectvolle houding en een bijdrage aan de zorg voor de omgeving zijn waardevolle eigenschappen in de ontwikkeling tot verantwoordelijke burgers. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen ontdekken en onderzoeken. Deze drijfveren wil de school benutten. Ze leren vooral van betekenisvolle activiteiten, een combinatie van spel en kennis en vaardigheden opdoen. Daar past ondernemend leren precies bij. Samenwerking, creativiteit, ICT-geletterdheid, kritisch denken en probleemoplossend vermogen worden steeds belangrijker. Het Biologie+ Concept, Blink Wereld, GroeiLab, Kabouterpad, creatieve vakken, de moestuin en ‘Eigen Doel’ bestaan al op de school. Deze worden samengebracht onder de noemer ‘Ondernemend Leren’. 

Onze aanpak

Bij aanvang is de huidige situatie in kaart gebracht, waarna een uitgebreid plan van aanpak is ontwikkeld, volgens de methodiek uit Pathways to Personalisation. Het bestuur OOZ steunt deze innovatie op verschillende manieren. We werken in het proces gestructureerd en gefaseerd, zodat we weten en meten wat we doen én snel kunnen leren van hetgeen we zien in de praktijk. In de laatste periode van schooljaar 22/23 organiseren we een pilot in groep 7/8. 

In de praktijk betekent dit dat deze leerlingen op de middagen, veelal in groepjes, werken aan eigen gekozen (en soms bedachte) projecten. We gaan daarbij werken vanuit doelen en leerlingen kunnen aan de hand van presentaties van een muurkrant of een interview-video aantonen dat het doel behaald is. De basisvakken, zoals taal, rekenen, lezen en spelling blijven ongewijzigd plaatsvinden op de ochtenden. 

Resultaat

Door reflectie, observaties en steeds aanpassingen doen, werken we toe naar een goed werkend model. We betrekken de leerlingen bij het proces en ook de ouders worden niet vergeten om mee te denken en ervaringen te delen. Na de pilot bepalen we wat de volgende stappen zijn in het proces. Het doel is om uiteindelijk met de hele school op alle middagen te werken volgens de methodiek van ondernemend leren.