Uit onze cases

Tref Innovatiegroep

Tref Onderwijs in Zuidwest Drenthe met 8 basisscholen, wil haar leerlingen voorbereiden op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en morgen. Ze kiezen voor een brede, totale ontwikkeling van het kind en willen daarom ruimte geven aan innovaties op de scholen die hierbij aansluiten. Samen met innovatiebureau Kiemkr8 is in september 2021 binnen Tref een bovenschoolse innovatiegroep gestart om hieraan te werken.

Beginsituatie

Tijdens de lock-downs hebben alle Tref scholen zich ingezet om het thuisonderwijs goed vorm te geven. De 8 scholen hebben daarin ook de samenwerking gezocht; er ontstond een werkgroep, gericht op de inzet van technologie bij thuisonderwijs. Toen het onderwijs in schooljaar 2021-2022 weer in de klas gegeven kon worden, wilden de scholen het geleerde en de onderlinge samenwerking in stand houden en juist verder doorontwikkelen. Hoe pak je dat professioneel aan? Samen met Kiemkr8 werd de Tref Innovatiegroep opgezet, een plek waar alle Tref medewerkers die geïnteresseerd zijn in innovatie, zich konden aansluiten. 

Onze aanpak

In het eerste schooljaar was het doel om in vijf werksessies te komen tot een plan van aanpak voor twee concrete innovaties. Het vertrekpunt binnen onze innovatieprojecten is altijd het in kaart brengen van de beginsituatie en de drijfveren (de Why, de how en de what). Deze bleken binnen Tref als geheel én binnen de Innovatiegroep grotendeels gelijk te zijn. Een mooi uitgangspunt om verder te bouwen. Verschillende creatieve werkvormen zorgden ervoor dat uit alle losse ideeën twee concrete innovaties gekozen konden worden: Bewegend leren en TalentenLab. De groep werd door Kiemkr8 steeds geprikkeld, geïnspireerd en gecoacht, maar ook werd geleerd hoe innoveren werkt en wat er bij komt kijken.

Het tweede schooljaar  was het plan van aanpak het startpunt voor het verder uitrollen van de twee gekozen innovaties. Er is gestart in verschillende groepen binnen de Tref scholen. Door steeds bij te schaven en te verfijnen ontstaat er op een gegeven moment een realistisch prototype. Dit schooljaar heeft Kiemrk8 vooral een coachende en adviserende rol op zich genomen. Het team leert zo, om zelf het innoveren consequent op de juiste wijze aan te pakken. Learning by doing.

Resultaat

Beide subgroepen hebben een overtuigend plan van aanpak opgesteld en de aanleiding, de maatschappelijke stand van zaken, een beschrijving van de huidige situatie, het beoogde effect van de innovatie en de onderbouwing (bewijs) dat het idee kan werken, vooral visueel uitgewerkt.

Het tweede jaar zijn de concepten concreet uitgewerkt en er is hard gewerkt aan diverse pilots in de groepen. De strategie hiervoor is bepaald en er wordt steeds gekeken naar de succes- en faalfactoren van de innovatie. Met een beeldende presentatie zijn de plannen opnieuw aan het directieberaad gepresenteerd en zo is nogmaals commitment opgehaald voor de verdere uitvoering van de plannen in schooljaar 2023-2024. Op deze manier werken we planmatig toe naar de veranderingen: langzaam gaan, maar snel leren van wat we doen!